DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ’NÜN
 KURULMASI HAKKINDA YASA

Sayı 33/1976
(42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı
Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle )

 
 
 

 

 

 

Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1.

Bu Yasa, "1976 Devlet Planlama Örgütü Yasası” olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ VE

GÖREVLERİ

 

Kuruluş ve Yönetim
21/1994

2.

Bu Yasanın yürürlüğe girmesiyle Devlet Planlama Örgütü kurulur.
Devlet Planlama Örgütü, bir Müsteşar tarafından yönetilir.

Görev

3.

Devlet Planlama Örgütünün görevleri şunlardır:

 

 

(1)

Ülkenin doğal, beşeri ve ekonomik her türlü kaynak ve olanaklarını tam bir şekilde saptamak; izlenecek ekonomik, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri saptamada Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak;

 

 

(2)

Bakanlıkların ekonomik, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak için önerilerde bulunmak ve bu konularda danışmanlık yapmak;

 

 

(3)

Bakanlar Kurulu’na, uzun ve kısa vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlayacak hedefleri önermek ve yine bunların gerçekleşme yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulunmak; uzun ve kısa vadeli planları ve gerekli projeleri hazırlamak;

 

 

(4)

Bakanlar Kurulu ve Meclis tarafından kabul edilerek yasalaştırılan uzun vadeli planın ve buna bağlı kısa vadeli plan ve programların tam ve eksiksiz uygulanmasını gözetmek;

 

 

(5)

Plan ve programların başarıyla uygulanabilmesi için, ilgili bakanlık, daire, kamu ve yerel kuruluşların, kuruluş ve işleyişlerinin geliştirilmesi konularında önerilerde bulunmak;

 

 

(6)

Planların uygulanması esnasında değerlendirmeler yapmak, gerektiğinde değişiklikler önermek;

 

 

(7)

Kamu ve özel sektörün faaliyetlerini, planın hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde özendirecek ve düzenleyecek önerilerde bulunmak;

 

 

(8)

Her konuda, her türlü istatistikleri düzenlemek; istatistik analizleri ve etütleri yapmak ve yayınlamak; İstatistikle ilgili olarak kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve istatistik standartlarını saptamak;

Her yıl ülkenin çeşitli alanlarındaki durum ve faaliyetlerini ve özet tablolarını gösteren bir “İstatistik Yıllığı” yayınlamak; Belli aralıklarla nüfus sayımı, tarım sayımı, genel sanayi ve işyerleri sayımı yapmak, sonuçlandırmak ve yayınlamak;

Kamuoyu yoklaması yapan bilimsel kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak;

 

 

(9)

Plan ve programların gerektirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmaları yapmak;

 

 

(10)

Kamu yönetimi için yeniliklerin ve yönetimi geliştirmenin odak noktasını oluşturmak ve tüm bakanlık, daire, kamu ve yerel kuruluşların organizasyon ve metot hizmetlerini yerine getirmek.

 

İKİNCİ KISIM
ÖRGÜT VE OLUŞUMU

 

Örgüt

4.

Devlet Planlama Örgütü, Yüksek Planlama Kurulu, Sosyal ve Ekonomik Konsey ve Merkez Örgütünden oluşur.

Yüksek Planlama Kurulunun Oluşumu ve Görevi

5.

(1)

Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan varsa ilgili Devlet Bakanları ve Bakanlar Kurulunca seçilecek üç Bakan; Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanı ve İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanından oluşur.

 

 

(2)

Yüksek Planlama Kurulunun görevi, ekonomik, sosyal ve kültürel politika hedeflerinin saptanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak, saptanan esaslar çerçevesinde hazırlanacak plan ve programları Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce saptanan hedeflere uygunluk ve yeterlik derecesi açısından incelemektir.

Sosyal ve Ekonomik Konsey

6.

(1)

Sosyal ve Ekonomik Konsey, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarının Başkanlığında, tüm Bakanlık temsilcileri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, İşçi ve İşveren Sendikalarının, Kooperatiflerin, Ticaret ve Sanayi Odalarının, Yasa ile kurulun meslek teşekküllerinin, Yerel Kuruluşların ve Sosyal ve Ekonomik amaçlı kuruluşların (birlik ve dernekler) temsilcilerinden oluşur.

 

 

(2)(a)

Sosyal ve Ekonomik Konsey, yılda en az bir defa toplanır ve plan ve programların yapılması ile ilgili olarak, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını tartışır. Plan ve programların hedef ve stratejisinin saptanmasında gözönüne alınmak üzere Yüksek Planlama Kuruluna önerilerde bulunur. Konsey, danışma niteliğindedir.

 

 

(2)(b)

Her kuruluşun kaçar temsilci ile temsil edileceğine Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı karar verir.

 

 

(2)(c)

Konsey, gerektiğinde komiteler kurarak çalışmalar yapar.

 

 

(2)(d)

Yukarıda belirtilen amaçları sağlamak amacıyla, Konseyin çalışmalarını düzenleyen bir tüzük yapılır.

Merkez Örgütü 21/1994

7.

(1)

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı, Örgütün faaliyetlerini sevk ve idare ile görevlidir. Müsteşar, ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalarını taşıyan kararname ile atanır.

 

 

(2)

Merkez Örgütü aşağıdaki dairelerden oluşur:

 

 

 

(a) Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı

 

 

 

(b) Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı

 

 

 

(c) İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

 

 

 

(d) İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı

8.

(1)

Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı, Uzun Vadeli Planlar, yıllık programlar, finansman, proje etüt, sektör programları ve gerekli görülecek diğer şubeler ile devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından oluşur.

Şubeler ve komisyonlar, Daire Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile kurulup dağıtılabilir.

 

 

(2)

Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığının görevi, ülkenin ekonomik sorunları ve kalkınmasına ilişkin gerekli araştırmaları yaparak uzun ve kısa vadeli, genel ve bölgesel plan ve programları hazırlamaktır.

Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı

9.

(1)

Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Planlama ve gerekli görülecek diğer şubeler ile devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından oluşur.

Şubeler ve komisyonlar, Daire Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile kurulup dağıtılabilir.

 

 

(2)

Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığının görevi, ülkenin sosyal sorunlarını incelemek ve bunların çözümü için uzun ve kısa vadeli planlar ve yıllık programlar hazırlamaktır.

İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

10.

(1)

İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Milli gelir ve dış ticaret, para kambiyo, nüfus, sosyal istatistik, tarım, sanayi, turizm, fiyat, ekonomik gidiş, envanter anket çalışmalarına imkan verecek şubelerden, devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından oluşur.

Şubeler ve komisyonlar Daire Başkanın önerisi ve Müsteşarın onayı ile kurulup dağıtılabilir.

 

 

(2)

İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığının görevi, ülkede istatistik bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve İzleme ve Koordinasyon Dairesi eliyle yayınlanmasına ilişkin tüm faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek;

Ekonomik, sosyal ve kültürel verileri toplamak, derlemek ve bilgisayar aracılığıyle ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurmaktır.

İzleme ve
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

11.

(1)

İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Mali ve Hukuki Tedbirler, İzleme ve Değerlendirme, İstatistik, Yayın ve Temsile imkan verecek şubelerden ve devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından oluşur.

Şubeler ve komisyonlar, Daire Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile kurulup dağıtılabilir.

 

 

(2)

İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevi;

 

 

 

(a)

Uygulanmakta olan plan ve programları gerekli şekilde izlemek ve koordinasyonu sağlamak; gerektiğinde bu amaçla muhtelif daire ve kuruluşların yüksek seviyede sorumlu temsilcilerinin katılacağı komisyonları oluşturmak ve çalıştırmak;

 

 

 

(b)

Uygulamanın üçer aylık devre raporlarını uygulama makamlarından alıp, toplamak ve değerlendirerek sonuçları ilgililere sunmak, uyum sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konmasını izlemek;

 

 

 

(c)

Plan ve program uygulamalarının aksadığı alanlarda, organizasyon ve metot incelemelerinin öncelikle yapılmasını sağlamak veya gerektiğinde bizzat yapmak;

 

 

 

(d)

Devlet Örgütünde ve Özel Sektörde planın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak idari, mali ve hukuki tedbirleri saptamak ve önermek;

 

 

 

(e)

Devlet Örgütünün, yerel kuruluşların ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bölünüşünde, örgütlenmelerinde, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde metotlarında ve mevzuatında, planlama, koordinasyon, denetim, personel, haberleşme ve ikmal sistemlerinde ve yönetimle ilgili diğer konularda etkenliğini ve verimin artırılmasını ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesini amaçlayan araştırmaları yapmak ve Bakanlar Kuruluna, ilgili bakanlık, daire ve kuruluşlara bu hususlarda önerilerde bulunmak; kuruluşların kendilerinin yapacağı yönetimi geliştirme çalışmalarına yol göstermek, danışmanlık yapmak ve yardımcı olmak;

 

 

 

(f)

Devlet Planlama Örgütünün görevlerinin gerektirdiği yayınları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
PLANLARIN HAZIRLANMASI VE KABULÜ

 

Bilgi Toplama

12.

(1)

Devlet Planlama Örgütü, bakanlıklarla yakın bir işbirliği kurarak çalışır ve bakanlıklarla, bağımsız daire müdürlüklerinden ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile diğer kuruluşlardan gerekli ve yeterli istatistiki bilgileri derler. Gerekli hallerde düzenlenecek tüzük veya yönetmeliklerle bu istatistiklerin tutulmasını zorunlu kılar.

 

 

(2)

Ayrıca, planlama ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri, Devlet ve Kamu Kuruluşlarından, yerel kuruluşlardan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen Devlet ve Kamu Kuruluşları, yerel kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler.

 

 

(3)

Bu yolla elde edilen bilgilerden sır olarak saklanması gerekenlerin gizliliğine uyulur. Bu bilgiler dışa verilmez. Bu konular, özel veya tüzüklerle düzenlenir.

İşbirliği

13.

Devlet ve Kamu kuruluşları, yerel kuruluşlar, özel sektör kuruluşları, ülke çıkarları açısından, bilgi vermek, görüş belirtmek, Devlet Planlama Örgütü ile en yüksek derecede işbirliği yapmak ve çalışanların en etkin şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Ekonomik ve Sosyal Hedeflerin Saptanması

14.

Ekonomik ve sosyal hedeflerle, politikaların saptanmasına esas teşkil edecek hususlar, Yüksek Planlama Kurulunda ele alınır ve bu hususlar hakkında Sosyal ve Ekonomik Konseyin görüşlerine başvurulur.

Devlet Planlama Örgütü’nce yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan ekonomik ve sosyal hedeflerle politikalar, Yüksek Planlama Kurulunda yeniden görüşülerek saptanır.

Bu suretle saptanan esaslar, Bakanlar Kurulunda öncelikle ele alınarak karara bağlanır. Bu esaslar Resmi Gazete’de yayınlanır.

Uzun Vadeli Planın Yapılması

15.

(1)

Resmi Gazete’de yayınlanıp resmi belge halinde gelen hedeflere dayanılarak Uzun Vadeli Plan, Devlet Planlama Örgütü’nce hazırlanır.

 

 

(2)

Uzun Vadeli Plan açısından “yıl”, mali yıl olarak kabul edilir.

Uzun Vadeli Planın
Kabulü

16.

(1)

Uzun Vadeli Planın, Devlet planlama Örgütü’nce Başbakanlığa sunulmasından başlayarak, yedi gün içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır ve Planı inceleyerek kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığının bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Bu işlemlerin yürütülmesini Devlet Planlama Örgütü yapar.

 

 

(2)

Uzun Vadeli Plan, Bakanlar Kurulunda on gün içinde incelenerek kabul edilmesinden sonra, Kıbrıs Türk Federe Meclisine gönderilir. Uzun Vadeli Planın, yasa olarak kabul ve yürürlüğe konması için, bunun yürürlüğü ve bütünlüğünün korunması amacıyla özel yasa yapılır.

Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü

17.

(1)

Yıllık programlar Devlet Planlama Örgütünce hazırlanır, Sosyal ve Ekonomik Konseyin görüşleri alınarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir. Yüksek Planlama Kurulu programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sevk eder. Bakanlar kurulunda kabul edilen yıllık programlar, en geç 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinlik kazanır.

 

 

(2)

Yıllık Programlar, bütçeler ve iş programlarından önce hazırlanır. Devlet Bütçesi ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, özel yasa ile kurulan kuruluşların ve yerel kuruluşların bütçeleri ve iş programları Yıllık Programlara uygun olmak zorundadır.

Yatırımların Plana Uygunluğu

18.

Kamu ve özel sektör yatırımlarının tümü Uzun Vadeli plana uygun olmak zorundadır. Bunlar Yıllık Programlarda belirlenen esaslar çerçevesinde Plana uygunluk açısından Devlet Planlama Örgütünce incelenir, ilgili Bakanlık veya diğer yetkili kuruluşlarca yatırım izni verilmeden, Devlet Planlama Örgütünün onayı alınır. Devlet Planlama Örgütünce onay verilmeyen, kamu ve özel sektör yatırımı gerçekleştirilemez.

Uygulamanın İzlenmesi

19.

(1)

Kabul edilen Planların, ilgili daire, kuruluş ve idarelerce uygulanmasındaki ahenk ve işbirliği, İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

 

 

(2)

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, Planın uygulanmasını zaman zaman gözden geçirerek elde edilen sonuçları ve alınması zorunlu tamamlayıcı tedbirleri, belirli devrelerle Başbakanlığa sunar.

Finansman

20.

Uzun Vadeli Planın finansmanına ilişkin kurallar, gerekli görüldüğü takdirde, özel yasa ile düzenlenir.